ODRŽAN REDOVNI SASTANAK PROJEKTA “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011

Dana 16.08.2022. održan je redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011 financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta se odvija u skladu s planiranim aktivnostima i ciljevima.

Na sastanku se razgovaralo o provedbi aktivnosti osobne asistencije sa korisnicima u narednom periodu.

Nakon sastanka osobni asistenti su se rado odazvali za sudjelovanje u istraživanju „Samoodređenje i socijalna uključenost kao čimbenici tranzicije u odraslu dob osoba s intelektualnim teškoćama“.Istraživanje se provodi u okviru izrade doktorskog rada Andree Gašpar Čičak, studentice

poslijediplomskog doktorskog studija „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Daniele Bratković.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”