ODLUKA O NUŽNOJ MJERI POJAČANE KONTROLE PROVOĐENJA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

Nalaže se županijskim stožerima civilne zaštite da, radi kontrole provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Uputa) na njihovom području, formiraju timove za kontrolu provedbe Upute.

II.

Županijski stožeri civilne zaštite dužni su u timove za kontrolu provedbe Upute imenovati:

  • županijskog pročelnika ili njegovog zamjenika nadležnog za zdravstvo i/ili socijalnu skrb, za voditelja tima;
  • socijalnog radnika kojeg odredi ravnatelj nadležnog centra za socijalnu skrb u pojedinoj županiji;
  • sanitarnog inspektora;
  • inspektora civilne zaštite;
  • policijskog službenika kojeg odredi načelnik Policijske uprave.

Ukoliko županijski stožer civilne zaštite formira više timova, u timove mogu, umjesto županijskog pročelnika nadležnog za zdravstvo ili socijalnu skrb, biti imenovani i drugi službenici upravnih odjela ili ureda nadležnih za zdravstvo ili socijalnu skrb.
Koordiniranje rada timova obavlja epidemiolog županijskog Zavoda za javno zdravstvo, ili drugi djelatnik županijskog Zavoda za javno zdravstvo odgovarajuće zdravstvene struke.

III.

Timovi iz točke II. ove Odluke dužni su svakodnevno kontrolirati provedbu Upute:

  • u domovima za starije i nemoćne čiji je osnivač Republika Hrvatska;
  • u domovima za starije i nemoćne čiji su osnivači županije;
  • u obiteljskim domovima za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe;
  • u privatnim domovima za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe i   osobe s invaliditetom i
  • kod drugih pružatelja usluga smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi.

 

IV.

U slučaju uočenih propusta i nedostataka timovi su dužni zatražiti žurno otklanjanje uočenih propusta i nedostataka, a uočene propuste i nedostatke evidentirati u zapisniku o kontroli provođenja Upute.
Ukoliko su propusti i nedostaci takve prirode da se ne mogu žurno otkloniti te su zbog uočenih propusta i nedostataka ugroženi život i zdravlje korisnika i radnika, tim je dužan odmah obavijestiti županijski stožer civilne zaštite, koji o tome odmah obavještava Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležna tijela državne uprave.

V.

Županijski stožeri civilne zaštite dužni su svaki dan, putem županijskih centara 112,  izvijestiti Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske o izvršenim kontrolama provedbe Upute te dostaviti sve zapisnike u kojima su evidentirani propusti ili nedostaci.

VI.

Županijski stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Preuzeto sa stranice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”